നീലാംബരിയുടെ ലോകം (1)

A story writing attempt in Malayalam language, will do the english version 🙂

1962605_1021697797854276_7872103663580073630_n

Painting by Mopsang Valath from facebook

തൊടിയിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെയും പുള്ളുകളുടേയും രാവിലത്തെ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നതു. ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നു, സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഇരമ്പലുകൾ ഫോണിന്റെ അലാറം ഇവയൊന്നും ഇന്ന് ഇല്ല. പതിവുകൾക്കു വിപരീതം. പതുക്കെ ചുറ്റും കണ്ണോടിച്ചു.ഭിത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള കിടക്ക. തടികൾ പാകിയ മച്ചു. തുറന്നിട്ട വലിയ ജനാല, താഴെ വിശാലമായ തൊടി.

ചില്ലിട്ട അലമാരിയിൽ അടുക്കിവെച്ച നിലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ. പകുതി വായിച്ചു നിർത്തിയ പുസ്‌തകവും മാസികകളും അടുക്കി വച്ച നിലയിൽ ഉള്ള മേശയും. അതിനടുത്തു ഒരു കസേരയും. പാതിചാരിയാ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ– സ്വന്തം മുറി –സ്വന്തം വീട്. അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു

Advertisements

About elaine ecosmith

Dreaming to be a marine conservation biologist. Hold passion for books and to write on random sparks which could result in essay, poetry or fiction. Love movies and music. I believe in finding peace with oneself and always have gratitude for all what you have got 😊☺️

28 responses to “നീലാംബരിയുടെ ലോകം (1)

  1. Oru Kattan kudihca sugam 🙂

    Liked by 1 person

  2. Native tongue il ivide oru kadha vaayikkan pattiyath enna refreshing aanenno! 😆 Great job!

    Liked by 1 person

  3. Pingback: നീലാംബരിയുടെ ലോകം-2 | firespirit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Earth Vagabonds

Early Retirement Budget Travel

Acquiring a Taste

"We were given appetites, not to consume the world and forget it, but to taste its goodness and hunger to make it great." -Robert Farrar Capon

Ageing Without Children

for a positive later life without children

Ann Perrin

A kaleidoscope of articles, news, views, photos, passions - loving life, art, nature, writing poetry and coping with the madness of moving from London to Brighton later in life.

The Willow Tree

Family.Fashion.Beauty.Travel

FranGallo's Blog

Just another WordPress.com weblog

h2onomadsdotcom.wordpress.com/

Travelblog Leen & Steven

Sailing Sheet Music

Follow along on our adventure!

Finding My Way

Seeing The World, Threw My Eyes. 

My Hearts Choices

Spiritual,creative, writing,healing-work practising, multidimensional spiritual being with ocasional human experience

foodiefelicity

satisfy your soul

Autism and expectations

The thoughts of an autistic woman

7 Saffron Street

Food, Photography, Travelogues and Stories

What an Amazing World!

Seeing, feeling and exploring places and cultures of the world

%d bloggers like this: