ചോദ്യം/Question

I don’t know myself now
Nor the question in front of me
I am vague to myself
I don’t rectify the change in me

Every step of change I climb
I start forgetting one by one
I got rid of my nature
I left them behind halfway

Slowly I fell for numbness
At first, I felt this to be silly
In between I realized
I lost MYSELF

The days of boredom kept ongoing
Realizations intensified the loss
They filled my heart, even though
I didn’t like, my eyes too…

അറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ
എന്റെ മുൻപിലെ ഒരു ചോദ്യത്തെ
വ്യക്‌തതയില്ലാത്ത എന്നിലെ എന്നെ
ഞാൻ പോലും അറിയുന്നില്ല ഈ മാറ്റത്തെ

മാറ്റത്തിന്റെ ഓരോ കല്പടവു കയറുമ്പോഴും
ഞാൻ പതിയെ ഒന്നൊന്നായി മറന്നുതുടങ്ങി
ഞാൻ എന്റെ ശീലങ്ങളെ വിട്ടു
പാതിവഴിയിൽ ഞാൻ അവയെ ഉപേക്ഷിച്ചു

പതിയെ ഞാൻ മന്ദതയിൽ വഴുതിപ്പോയി
ആദ്യം നിസാരമെന്നു ഞാൻ കരുതി
ഇടയ്ക്കു എപ്പോഴോ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
എന്നിലെ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി

വിരസതയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്‌ടിരിക്കുന്നു
തിരിച്ചറിവുകൾ നഷ്ടസ്വപ്നങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടവെ
എൻ ഹൃദയത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി
ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എൻ മിഴികളും
എങ്കിലുമെൻ നയനങ്ങൾ

Advertisements

About elaine ecosmith

Dreaming to be a marine conservation biologist. Hold passion for books and to write on random sparks which could result in essay, poetry or fiction. Love movies and music. I believe in finding peace with oneself and always have gratitude for all what you have got 😊☺️

42 responses to “ചോദ്യം/Question

 1. നിരാശയുടെ ഒരു നേർത്ത കനൽ മനസ്സിൽ ….
  … ഇത് ഇത്തിരി നളതൈക് മാത്രം. Keep well. Regards

  Liked by 1 person


 2. Intellectually this may look stupid. Sometimes life has no logic. I am practicing this….Try.

  Liked by 1 person

 3. ey…beautiful poem.. if depression makes such poems to surface, cheers to depression!!

  Liked by 1 person

 4. HI Elaine, I saw your comment on Meenakshi’s blog. I have written a poem about Let Go. I invite you to visit my blog:
  https://theshowersofblessing.wordpress.com/2016/09/04/let-go/?iframe=true&theme_preview=true

  Hope to see you. 🙂

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Earth Vagabonds

Early Retirement Budget Travel

Acquiring a Taste

"We were given appetites, not to consume the world and forget it, but to taste its goodness and hunger to make it great." -Robert Farrar Capon

Ageing Without Children

for a positive later life without children

Ann Perrin

A kaleidoscope of articles, news, views, photos, passions - loving life, art, nature, writing poetry and coping with the madness of moving from London to Brighton later in life.

The Willow Tree

Family.Fashion.Beauty.Travel

FranGallo's Blog

Just another WordPress.com weblog

h2onomadsdotcom.wordpress.com/

Travelblog Leen & Steven

Sailing Sheet Music

Follow along on our adventure!

Finding My Way

Seeing The World, Threw My Eyes. 

My Hearts Choices

Spiritual,creative, writing,healing-work practising, multidimensional spiritual being with ocasional human experience

foodiefelicity

satisfy your soul

Autism and expectations

The thoughts of an autistic woman

7 Saffron Street

Food, Photography, Travelogues and Stories

What an Amazing World!

Seeing, feeling and exploring places and cultures of the world

%d bloggers like this: