ഉറക്കം!!!

Wrote when I felt damn sleepy during the post-graduation class of Biochemistry  

😋 😋 😋

Urakkam.jpg

Advertisements

About elaine ecosmith

Dreaming to be a marine conservation biologist. Hold passion for books and to write on random sparks which could result in essay, poetry or fiction. Love movies and music. I believe in finding peace with oneself and always have gratitude for all what you have got 😊☺️

20 responses to “ഉറക്കം!!!

 1. pidakkunna nayanangalum, padarunna nidrayum, pinne bio-chemistriyum AK-yum..nice combo

  Liked by 1 person

 2. You’ve got such great handwriting! 😁

  Liked by 1 person

 3. othiri sahichu alle….aksharangalil athu vayikkam..;)

  Liked by 1 person

 4. ഉറക്കം വായിച്ചു, അതിലെ സത്യം വരികളിൽ പ്രകടമാണ്. അല്പം ഗദ്യഭാവം തോന്നിപ്പോകുന്ന ( എനിക്ക് തോന്നി ) ഭാഷ. എങ്കിലും എഴുതിയ സാഹചര്യം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തമ സൃഷ്ടി… ആ ക്ലാസിന്റെ Qualily ഉം ജൈവരസതന്ത്രത്തിന്റെ അരസികതയും ഉൾകൊള്ളാനാകുന്നുണ്ട് 😉👌

  Liked by 2 people

 5. Haha. Prompt enik ishttayi 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Earth Vagabonds

Early Retirement Budget Travel

Acquiring a Taste

"We were given appetites, not to consume the world and forget it, but to taste its goodness and hunger to make it great." -Robert Farrar Capon

Ageing Without Children

for a positive later life without children

Ann Perrin

A kaleidoscope of articles, news, views, photos, passions - loving life, art, nature, writing poetry and coping with the madness of moving from London to Brighton later in life.

The Willow Tree

Family.Fashion.Beauty.Travel

FranGallo's Blog

Just another WordPress.com weblog

h2onomadsdotcom.wordpress.com/

Travelblog Leen & Steven

Sailing Sheet Music

Follow along on our adventure!

Finding My Way

Seeing The World, Threw My Eyes. 

My Hearts Choices

Spiritual,creative, writing,healing-work practising, multidimensional spiritual being with ocasional human experience

foodiefelicity

satisfy your soul

Autism and expectations

The thoughts of an autistic woman

7 Saffron Street

Food, Photography, Travelogues and Stories

What an Amazing World!

Seeing, feeling and exploring places and cultures of the world

%d bloggers like this: