ഉറക്കം!!!

Wrote when I felt damn sleepy during the post-graduation class of Biochemistry  

😋 😋 😋

Urakkam.jpg

Advertisements

20 thoughts on “ഉറക്കം!!!”

  1. ഉറക്കം വായിച്ചു, അതിലെ സത്യം വരികളിൽ പ്രകടമാണ്. അല്പം ഗദ്യഭാവം തോന്നിപ്പോകുന്ന ( എനിക്ക് തോന്നി ) ഭാഷ. എങ്കിലും എഴുതിയ സാഹചര്യം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തമ സൃഷ്ടി… ആ ക്ലാസിന്റെ Qualily ഉം ജൈവരസതന്ത്രത്തിന്റെ അരസികതയും ഉൾകൊള്ളാനാകുന്നുണ്ട് 😉👌

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s