അതിഥി

Advertisements

2 thoughts on “അതിഥി”

  1. കാലം കടന്നു പോകുന്തോറും നമ്മൾ പഴമയിൽ നിന്നും അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഗൃഹാതുരത്വം എന്ന വികാരം നമ്മളെ ഒരു അതിഥിയായെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s